Slide

Werkpakket 2

Inclusiviteit en Arbeid

Een veerkrachtige samenleving stelt alle jongeren in staat om op het juiste moment de juiste werk-gerelateerde transities te maken. Bijzonder belangrijk zijn daarbij de overgang naar werk vanuit het onderwijs, vanuit inactiviteit of werkloosheid, vanuit zorg, of vanuit werk zonder perspectief (werk-naar-werk). Maar het gaat ook om het vermijden van negatieve transities (“dead end streets”) en ervoor te zorgen dat er geen groep jongeren ontstaat die volledig buiten beeld en onbereikbaar blijft, omdat ze geen werk heeft, geen onderwijs volgt en geen uitkering ontvangt. Transities in de levensloop en organisatiecontext waarin zij plaats vinden vormen samen het kader voor de centrale onderzoeks- en interventievraag van dit werkpakket:

Onder welke omstandigheden en hoe helpen nieuwe vormen van inclusief overheidsbeleid, onderwijs en werkgever- en ondernemerschap jongeren om de juiste transities in hun levensloop te maken?

Kijk hieronder voor een overzicht van de opbrengsten per bouwsteen.

Related Articles

De bouwstenen

 • Alle jongeren in beeld
  Opbrengsten

  De belangrijkste doelstelling van dit exploratieve project was om aan de hand van data-science-strategieën te komen tot voorspellende factoren voor het terugtrekken van NEET-jongeren uit de samenleving. Hoe kan voorkomen worden dat er een groep jongeren ontstaat die volledig buiten beeld en onbereikbaar blijft, omdat ze geen werk heeft, geen onderwijs volgt en geen uitkering ontvangt? Het onderzoek kon daarmee direct bijdragen aan de ambitie van de regio Midden Brabant om in 2020 een jeugdwerkloosheidsvrije regio te zijn. In de praktijk bleek deze doelstelling echter niet haalbaar, omdat meewerkende organisaties (GGD’s en gemeenten) vanwege de AVG huiverig waren om data beschikbaar te maken. Binnen het project is daarom een PAQ-tool ((Processing Agreement Questionnaire) ontwikkeld, waardoor het delen van persoonsgegevens conform de AVG-richtlijnen toch mogelijk was. Toen de data eenmaal beschikbaar en combineerbaar waren, bleek de verstrekte informatie onvoldoende om gegevens-gestuurde interventie-strategieën te ontwikkelen. Wel is met het hele project duidelijk geworden wat nodig is voor een dergelijk onderzoek en is met de PAQ een tool ontwikkeld om dit in de toekomst wel mogelijk te maken.

  Contactpersoon:

  Prof.dr.Ton Wilthagen: wilthagen@uvt.nl

 • Interdisciplinaire leernetwerken in het mbo
  Opbrengsten

  Binnen deze bouwsteen is een monitoringsinstrument ontwikkeld waarmee in kaart kan worden gebracht hoe interdisciplinaire leernetwerken kunnen helpen bij de transitie van MBO-leerlingen naar de arbeidsmarkt. Het betreft een vragenlijst met 58 vragen over leerdoelen en achtergronden van studenten, die voornamelijk gericht is op het in kaart brengen van hun ervaringen met samenwerking in de zorg. Met de opbrengsten van deze vraaglijsten zijn verschillende leernetwerken structureel in kaart gebracht. De meerderheid van de respondenten in de leernetwerken studeert Verpleegkunde. De bevindingen van dit eerste onderzoek laten echter al veel interdisciplinariteit in de netwerken zien, aangezien deze samenwerkingsverbanden ook onder andere studenten Sociaal-Juridische Dienstverlening en Onderwijsassistent bevatten. De interdisciplinariteit houdt daar echter niet op. Van de samenwerkingspartners die de studenten benoemen is de verscheidenheid tussen disciplines en organisaties ook heel groot: van de 1283 professionals die de studenten opgenoemd hebben, hoorde 68% tot een andere discipline.

  Contactpersoon:

  Jelly Zuidersma: j.zuidersma@netwerkzon.nl

 • Jonggehandicapten, arbeidsparticipatie en inclusieve organisaties
  Opbrengsten

  Om de arbeidsparticipatie van jongeren met een arbeidsbeperking te vergroten dienen werkgevers bereid en in staat te zijn om hun Human Resource Management beleid inclusiever te maken. In deze bouwsteen is de rol van werkgeversnetwerken, publieke uitvoerders en scholen bij het bevorderen van inclusief werkgeverschap onderzocht. Daarvoor zijn de HRM-vraagstukken van zowel grote organisaties als het MKB in kaart gebracht en de ondersteuning die publieke uitvoerders, netwerken en scholen daarbij bieden.

  In algemene zin verwachten organisaties dat publieke uitvoerders begrip hebben voor hun wensen, eenvoudig bereikbaar zijn, en snel reageren op vragen en verzoeken. Over de ondersteuning door publieke uitvoerders rond HRM-vraagstukken oordelen de organisaties gematigd negatief. Over het algemeen verwachten organisaties minder ondersteuning rond HRM-vraagstukken van werkgeversnetwerken dan van publieke uitvoerders. Slechts op een beperkt aantal punten zijn de verwachtingen van de netwerkondersteuning hoger. Verwachte algemene functies van de netwerken omvatten kennis en ervaringen uitwisselen, informatieverschaffing, en lobbyen. Het oordeel van de organisaties is positief over de meer algemene functies die de netwerken vervullen, maar men is vrij kritisch over hun ondersteuning bij HRM-vraagstukken.

  Contactpersoon:

  Dr. Rik van Berkel: r.vanberkel@uu.nl

 • TalentQuest+: een serious gaming schoolprogramma voor talentontwikkeling, training van 21st century skills en verbetering van maatschappelijke participatie van VMBO-leerlingen
  Opbrengsten

  TalentQuest+ is een schoolprogramma voor talentontwikkeling en training van 21ste eeuw vaardigheden van VMBO-leerlingen. Het schoolprogramma combineert gaming en zelfreflectietechnieken met aandacht voor sociale, emotionele en 21ste eeuw vaardigheden van VMBO-leerlingen. Leerlingen testen hun vaardigheden en gaan uitdagingen aan om deze te verbeteren. In deze bouwsteen is via een pilot de aangepaste TalentQuest+ onderzocht, samen met leerlingen, ouders, docenten en bedrijven.

  Contactpersoon:

  Paul Kocken: kocken@essb.eur.nl

 • Naar een betere arbeidsmarktaansluiting van nieuwe Nederlanders: ontwikkeling en evaluatie van een interculturele en HRM training voor werkgevers en managers
  Opbrengsten

  Binnen deze bouwsteen is samen met Stichting Lemat een evidence-based trainingsprogramma voor werkgevers en managers ontwikkeld gericht op de integratie van nieuwkomers en vluchtelingen op de arbeidsmarkt. Meer informatie over dit project en de training is te vinden op deze website

  Contactpersonen:

  Dr. Nina Hansen: n.hansen@rug.nl
  Dr. Liesbet Heyse: l.heyse@rug.nl