• 1

Werkpakket 5

Inclusiviteit en maatschappelijke participatie

Dit dwarsdoorsnijdende pakket richt zich op de lokale organisatie van veerkracht van jongeren. Hierbij gaat het om de toerusting van jongeren om een complexe, diverse, conflictueuze, maar ook kansrijke samenleving tegemoet te treden en daaraan in positieve zin bij te dragen. Dat gaat niet vanzelf: maatschappelijke condities dienen maximaal te worden afgestemd op de mogelijkheden en ideeën van jongeren. Daarbij spelen een macro, meso en microperspectief een rol. Het gaat om nieuwe designs op alle niveaus en de mate waarin de verschillende leefwerelden waarin jongeren zich begeven (school, straat, thuis, online) voldoende aangrijpingspunten bieden voor opwaartse mobiliteit en het overwinnen van de barrières die ze daarbij op hun pad vinden. De overkoepelende onderzoeksvraag luidt hierbij:

Hoe kunnen we, vanuit het perspectief van jongeren, sociale condities in verschillende maatschappelijke domeinen (lokaal en digitaal) zo inrichten dat jongeren optimaal worden toegerust in hun ontwikkeling van veerkrachtige handelingsperspectieven?

Kijk hieronder voor de belangrijkste bevindingen per bouwsteen.

De bouwstenen

 • Van probleemgedrag naar (zelf)ontplooiing: Inclusiviteit en maatschappelijke participatie van kwetsbare jongeren
  Samenvatting

  Soms gaat de ontwikkeling van jongeren niet goed. Denk bijvoorbeeld aan spijbelgedrag, schooluitval, overlast, radicalisering en criminaliteit. Bij de aanpak hiervan staan meestal organisaties centraal, zelden jongeren zelf. Daarom de vraag: Hoe is een optimaal arrangement van correctieve instanties en positieve ondersteuning vanuit het toekomstperspectief van problematische jongeren te realiseren?

  Contactpersoon:

  Prof. Hans Boutellier: j.c.j.Boutellier@vu.nl

 • Leren omgaan met verschillen: bijdragen van het hbo aan een veerkrachtige (super)diverse samenleving.
  Samenvatting

  Onze samenleving wordt gekenmerkt door diversiteit. Voor een veerkrachtige samenleving moeten we leren omgaan met die verschillen. Jongeren leren dat thuis, op school en in hun vrije tijd. Hoe kunnen we jongeren dat (als aankomende professionals) goed leren in en rond een hogeschool? Dat gaan we samen onderzoeken en uitproberen.

  Contactpersoon:

  Guido Walraven: guido.walraven@inholland.nl

 • Expertiselab Jonge Mantelzorgers. Vergroting van veerkracht
  Samenvatting

  Veel studenten hebben naast hun studie een mantelzorgtaak. Zij geven steun aan een zieke ouder, broer of zus, waarbij veel wordt gevraagd van hun veerkracht. In het Expertiselab jonge mantelzorgers met Amsterdamse studenten leggen we - door formulering van profielen en in cocreatie – de basis voor ondersteuning van studerende mantelzorgers. Meer informatie over het Expertiselab is te vinden op de website van SCP.

  Contactpersoon:

  Prof.dr.ir. Alice de Boer: a.de.boer@scp.nl

 • MMM – Mediawijs door media maken: De schakel tot participatie van migrantenjongeren?
  Samenvatting

  Digitale media zijn voor jonge migranten van cruciaal belang voor toegang tot informatie en duurzame verbindingen met een nieuwe samenleving. Door jongeren in internationale schakelklassen te trainen als kritische gebruikers en mediamakers, wordt onderzocht hoe media bijdragen aan het versterken van taal- en sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, participatie, identiteit en burgerschap.

  Vanuit de bouwsteen MMM wordt ook een blog bijgehouden over de voortgang en resultaten van het project: mmm.sites.uu.nl/

  Contactpersoon:

  Dr. Koen Leurs: K.H.A.Leurs@uu.nl

 • De Stadsschool voor inclusief burgerschap. Segregatie tegengaan en inclusief burgerschap bevorderen via school-overstijgende onderwijsarrangementen.
  Samenvatting

  De samenleving verandert; kinderen groeien op in eigen ‘bubbels’, maatschappelijke spanningen groeien. Deze veranderingen vereisen een nieuwe aanpak van burgerschap in het onderwijs, gericht op ontmoeting en verbinding. Daarvoor ontwikkelen we een innovatief onderwijsarrangement: de stadsschool. Leerlingen leren samenwerken met leerlingen van andere scholen en bruggen slaan tussen elkaars werelden.

  Contactpersoon:

  Prof.dr. Micha de Winter: m.dewinter@uu.nl

 • Meedoen en erbij horen. Maatschappelijke participatie van jongeren met een licht verstandelijke beperking
  Samenvatting

  De problematiek van jongeren met een (licht) verstandelijke beperking wordt dikwijls onderschat. Door deze onderschatting ontbreekt het soms aan adequate ondersteuning bij hun persoonlijke ontwikkeling. Participatie in school, werk en sociale contacten kan stagneren. Dit kan gepaard gaan met schooluitval, gedragsproblemen en verslaving. En dientengevolge sociaal isolement. Bij de aanpak die we in deze bouwsteen ontwikkelen staat het perspectief van de jongeren zelf centraal, en wordt een model van integrale ondersteuning ontwikkeld.

  Contactpersoon:

  Prof.dr. Jean Pierre Wilken: jean-pierre.wilken@hu.nl

werkpakketten

logo klein