Slide

Werkpakket 1

Inclusiviteit en Burgerschap/politieke participatie

Dit werkpakket beoogde kennis en instrumentarium te ontwikkelen waarmee jongeren sterker betrokken kunnen worden bij de publieke belangenbehartiging via zelfsturing en politieke besluitvorming. Deze betrokkenheid manifesteert zich niet alleen in gedrag (actieve participatie), maar ook in houdingen (verbondenheid, vertrouwen en respect in instituties en anderen) en competenties (kennis en vaardigheden). Het werkpakket richtte zich op de vraag:

Welke instrumenten, interventies en mechanismen “werken” bij het vergroten van de publieke betrokkenheid van jongeren?

Kijk hieronder voor een overzicht van de belangrijkste opbrengsten per bouwsteen.

Related Articles

De bouwstenen

 • JoSMePP: Jongeren, sociale media en politieke participatie: kans of bedreiging?
  Opbrengsten

  Jongeren spenderen dagelijks vele uren op sociale media. Tot nu toe wisten we nog heel weinig over het effect hiervan op hun maatschappelijke en politieke participatie – iets waar velen zich zorgen over maken. In deze bouwsteen is onderzocht hoe het gebruik van diverse sociale media online en offline de politieke participatie van jongeren beïnvloedt. Belangrijke bevindingen zijn dat regionaal en lokaal nieuws en lokale politieke en gemeenschapsactiviteiten belangrijk zijn om jongeren te mobiliseren. Daarnaast hebben educatieve programma’s waarbij leerlingen een actieve rol spelen een positieve invloed op burgerschapscompetenties.

  Voor meer informatie:

  Claes de Vreese : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Rens Vliegenthart: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Veerkracht van jongeren: zelfinzicht en betrokkenheid
  Opbrengsten

  In het project is een veerkracht-zelftest voor (kwetsbare) jongeren ontwikkeld, waarmee jongeren inzicht krijgen in hun individuele veerkracht en publieke betrokkenheid. Het vertrekpunt was een literatuuronderzoek naar belangrijke elementen van veerkracht binnen de doelgroep jongeren. Met latente klasse analyse op de gegevens van een populatieonderzoek zijn jongeren vervolgens onderscheiden naar gedrag (betrokkenheid, netwerk), houding (zelfredzaamheid, vertrouwen) en competenties. Met jongerenwerkers en jongeren is nagegaan of zij zich herkennen in de typeringen en hier verder naam/invulling aan gegeven, wat de inhoudelijke ontwikkeling van de zelftest vormde. Jongeren en professionals hebben de test vervolgens getoetst op herkenbaarheid en hebben samen verder invulling gegeven aan de veerkrachttypologie. De vervolgstap bestaat uit de vertaling van de test naar ondersteuningsinstrumenten die ingezet kunnen worden voor het benutten en/of versterken van de veerkracht en betrokkenheid van jongeren bij de samenleving.

  Contactpersoon:

  Dr. Jolanda Mathijssen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Het stimuleren van ecologisch burgerschap bij jongeren
  Opbrengsten

  In deze bouwsteen is onderzocht welke instrumenten en mechanismen groene instituties, zoals Staatsbosbeheer, kunnen inzetten de versterking van ecologisch burgerschap bij jongeren. Het onderzoek laat zien dat ecologisch burgerschap vooral ontstaat bij jongeren die al een ecologische identiteit hebben. Die identiteit is vaak ontwikkeld tijdens hun jeugd, maar kan ook op latere leeftijd ontstaan via burgerschap in het algemeen of via een life changing experience. De verbondenheid van jongeren met een groene institutie blijkt niet te leiden tot een grotere bereidheid tot georganiseerde inzet voor de natuur bij deze groep. Wel geeft een dergelijke institutie de mogelijkheid om ecologisch burgerschap te uiten. Tegelijkertijd blijken veel jongeren, ook die met een ecologische identiteit, dat vaak niet willen om verschillende redenen. Een interessant nieuwe richting is om te bekijken of instituties zich niet meer kunnen gaan binden aan groene jongereninitiatieven (bijvoorbeeld die rondom klimaatmarsen). I

  Contactpersoon:

  Dr.ir. D.J. Stobbelaar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • DELIBERATOR: Jongeren en nieuwe vormen van democratie: inclusief bestuur door blockchain democratie.
  Opbrengsten

  De bouwsteen Jongeren en Digitale Democratie verkende nieuwe technische mogelijkheden om jongeren meer en beter te betrekken bij de politieke besluitvorming. In dat kader is een studie uitgevoerd naar onder meer het aanbod van digitale vormen (met name blockchain) voor deliberatieve democratie. Hieruit bleek echter dat er nauwelijks aanbod bestaat voor dergelijke blockchains. Daarnaast is gekeken naar vormen van multi-optie stemmen als tussenvorm tussen het voor-of-tegen iets stemmen. De conclusie is dat multi-optiestemmen een in de praktijk goed werkende vorm van stemmen is, maar dat er niet een specifieke vorm uitrolt als beste methode. Verder is er een opzet gemaakt voor een experiment met jongeren en democratie, gericht op jongerenparticipatie in de ruimtelijke ordening.

  Contactpersoon:

  Dr. Roel During: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Experimentele governance in Urban Labs: de route naar inclusieve participatie en veerkracht?
  Opbrengsten

  In deze bouwsteen is onderzocht hoe jongeren die te maken hebben met problematiek in het sociale domein betrokken kunnen worden bij Stadslabs. In deze labs werken burgers, gemeenten en private partijen samen aan het leefbaar maken van stad of dorp. Het onderzoek laat zien dat ondanks de belofte van inclusiviteit jongeren in deze labs vaak een beperkte rol spelen. Dat hangt mede samen met de specifieke ontstaansgeschiedenis van labs. Het sociale domein lijkt daarbij tot nu toe mindere prioriteit te hebben, terwijl fysieke transformatieprocessen vaker centraal staan. Daarnaast heeft het onderzoek de belangrijkste waardenafwegingen in de governance van urban labs in kaart gebracht. Op basis van deze bevindingen wordt een handleiding opgesteld voor de governance van urban labs die gebruikt kan worden door o.a. initiatiefnemers van labs, gemeenten, en maatschappelijke partijen.I

  Contactpersoon:

  dr. Lieke Oldenhof: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Platvormsamenleving: nieuwe kansen voor inclusiviteit?
  Opbrengsten

  De belangrijkste opbrengsten van het onderzoek is een overzicht van de vragen en kansen voor platformwerk, met name voor jongeren en laagopgeleiden. De inzichten zijn opgehaald bij de diverse stakeholders en tijdens deelname aan diverse workshops en debatten. Deze vragen en bevindingen zijn vervolgens ingezet om de verschillende stakeholders te activeren en te verbinden middels de georganiseerde events en roundtables. Naast waardevolle inzichten hebben deze bijeenkomsten er ook voor gezorgd dat een debat met een constructief karakter op nationaal niveau op gang kwam.

  Contactpersoon:

  Prof. dr. Koen Frenken: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Een rechtsstaat van jongeren
  Samenvatting

  Elke samenleving heeft instellingen nodig die gezamenlijke normen handhaven en daarmee maatschappelijk vertrouwen stimuleren (bijvoorbeeld rechters). Mensen vertrouwen elkaar meer als ze weten dat afspraken die ze onderling maken door deze instellingen worden ondersteund. Dit onderzoeksproject verschaft inzicht in hoe deze instellingen het vertrouwen onder jongeren kunnen stimuleren.

  Contactpersoon:

  Prof. dr. S. Zouridis: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.