Slide

Cultuurparticipatie van kwetsbare jongeren: een belevings- en netwerkperspectief

Bastiaansen MarcelOver de JOIN-bouwsteen van projectleider Marcel Bastiaansen

Tussen jongeren bestaan grote verschillen in de mate waarin zij deelnemen aan culturele activiteiten. Vooral de participatie van jongeren in achterstandssituaties blijft achter. Binnen de Startimpuls JOIN zoekt Marcel Bastiaansen, docent en onderzoeker aan Breda University of Applied Sciences (BUAS), naar manieren waarop de betrokkenheid van met name deze kwetsbare jongeren vergroot kan worden. Dit doet hij door in te zoomen op de beleving van culturele activiteiten die hij aan de hand van recente neurowetenschappelijke inzichten in kaart brengt.

Aanbevelingen voor de culturele sector

In zijn onderzoek maakt Bastiaansen een vergelijking tussen de beleving van jongeren die al behoorlijk veel aan cultuur doen en jongeren die dat helemaal niet doen. De uitkomsten moeten leiden tot concrete aanbevelingen voor beleidsmakers en culturele instellingen over hoe zij jongeren breder kunnen betrekken bij cultuur. Daarmee kan de inclusiviteit van de culturele sector, maar ook de veerkracht van jongeren worden vergroot. Cultuurparticipatie verbreedt immers de netwerken van kwetsbare groepen en kan op die manier ook een bijdrage leveren aan de overbrugging van maatschappelijke tegenstellingen.

Fysiologische wearables

Bastiaansen werkt nauw samen met culturele instellingen, waaronder twee theaters, een poppodium en twee musea. De komende maanden zal zijn team de nodige uren doorbrengen om gegevens te verzamelen die inzicht geven in de emotionele ervaring van jongeren terwijl zij deelnemen aan activiteiten die deze instellingen aanbieden. Voorafgaand vullen de jongeren via een app een vragenlijst in. Tijdens de culturele activiteit krijgen zij een polsbandje om dat zaken als hartslag, huidgeleiding en temperatuur meet. Met behulp van deze fysiologische wearables wil Bastiaansen zicht krijgen op de emoties die mensen ervaren en inzicht krijgen in welke culturele activiteiten aanspreken bij jongeren. Na afloop van de activiteit vullen de deelnemers opnieuw een vragenlijst in. Daarnaast worden interviews afgenomen om  de drempels in kaart te krijgen die deelname aan culturele activiteiten bij bepaalde groepen jongeren belemmeren.

Samenwerking

De samenwerking tussen de BUAS en de verschillende partijen die betrokken zijn bij de bouwsteen loopt goed. Verschillende culturele instellingen waren enthousiast om te mee te werken, omdat zij ook voor zichzelf het nut zien van een dergelijk onderzoek. Verder speelt de Stichting Cultuurmarketing een belangrijke rol in het leggen van verbindingen met de culturele sector tijdens de uitvoeringsfase en zal zij ook meewerken aan de verspreiding van de onderzoeksresultaten en aanbevelingen.

Binnen de Startimpuls werkt Bastiaansen samen met Hester Dibbits die ook onderzoek doet naar de cultuurbeleving van jongeren. De kwalitatieve insteek van Dibbits complementeert de kwantitatieve benadering in het onderzoek van Bastiaansen. Daarnaast raakt zijn project aan de bouwsteen van Derk Stobbelaar, waarin de natuurbeleving van jongeren centraal staat.

Related Articles