Slide

Wat vraagt inclusief ondernemerschap van de werkgever?

Over de JOIN-bouwsteen van Rik van Berkel

Rik van BerkelIn de bouwsteen "Jonggehandicapten, arbeidsparticipatie en inclusieve organisaties" van Rik van Berkel, universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht, draait het om werkgevers van publieke en private organisaties die bezig zijn met inclusief ondernemen. Tegen welke uitdagingen lopen werkgevers aan die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen? En in hoeverre helpen werkgeversnetwerken en publieke beleidsuitvoerders bij het aangaan van deze uitdagingen? Het onderzoek sluit aan bij het HRM-programma van de faculteit Recht, Bestuur en Organisatie (Universiteit Utrecht) en het programma Inclusief Werkgeverschap dat binnen Tilburg University wordt uitgevoerd. 

Terwijl het meeste onderzoek binnen JOIN zich specifiek richt op jongeren, ligt dat in deze bouwsteen iets anders. Werkgevers denken over het algemeen niet in doelgroepen, aldus Van Berkel. Ze willen gewoon inclusief ondernemen en zien jongeren daarbij niet als een aparte categorie. Wel kan het onderwijs worden ingezet als kanaal waarlangs mensen worden geworven. Daar worden contacten mee gelegd om stages en aanstellingen in te vullen.

Kritisch kijken
Op dit moment is Van Berkel bezig met het interviewen van werkgevers. Daarnaast wordt er een enquête uitgezet om breder inzicht te krijgen in de ondersteunende rol van bestaande werkgeversnetwerken en publieke uitvoerders. Volgens Van Berkel kunnen die werkgeversnetwerken onderling veel van elkaar leren. Vaak denken werkgevers, dat ze bestaande vacatures moeten invullen met mensen met arbeidsbeperking. Dat werkt echter vaak niet. Kenmerkend voor inclusief ondernemerschap is juist dat werkgevers ook kritisch kijken naar het eigen HR-beleid. De insteek is veel meer dan dat het werk anders georganiseerd moet worden zodat mensen met een beperking wel bij de betreffende organisatie aan de slag kunnen.

Cruciaal is dus dat niet alleen de vraag wordt gesteld wat de overheid, beleid of publieke dienstverlening kan betekenen, maar vooral ook wat inclusief ondernemerschap vraagt van de organisatie zelf. 

Goede afspraken
De samenwerking met andere partijen binnen de bouwsteen loopt goed. Werkgeversnetwerken zijn sterk beschermend, zeker wanneer het om de enquête gaat, maar hier zijn goede afspraken over gemaakt. Met maatschappelijke partijen als het UWV en de Sociale Dienst is er minder contact. Volgens Van Berkel zijn deze organisaties bezig met verschillende dingen die echter niet altijd goed aansluiten bij wat werkgevers doen. Daarbij spelen ook nog geldissues, zoals bijvoorbeeld loonkostensubsidies. Bovendien hebben het UWV en de Sociale Dienst traditioneel met name contact met hun cliënten en niet zozeer met werkgevers. 

Uitkomsten
De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gepresenteerd in de vorm van een rapport voor de werkgeversnetwerken in combinatie met een bijeenkomst. Daarnaast staat er in november 2019 een bijeenkomst op de agenda met onderzoekers uit andere Europese landen die werken rond inclusief ondernemerschap.

Met zijn focus op inclusief werkgeverschap raakt de JOIN-bouwsteen aan het project van Hanssen en Heyse dat aan de RUG wordt uitgevoerd. Zie hier voor meer informatie over deze bouwsteen.

 

Related Articles